Suthasinee-Lamoh

นางสาวสุธาสินี ละเมาะ

อีเมล: suthasinee.lamoh@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์เรืองแสงแบบจำเพาะสำหรับการตรวจวัดไอออนเหล็กในท่อน้ำของโรงงานไฟฟ้า