ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Trace Analysis and Biosensor Research Center) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะนั้นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหน่วยวิจัยสองหน่วยไว้ด้วยกัน คือหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย และหน่วยวิจัยชีวฟิสิกส์: ไบโอเซนเซอร์และกระแสไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและไบโอเซนเซอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม ภายหลังได้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โดยเฉพาะสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการแพทย์

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ถ่ายองค์ความรู้ในหัวข้อ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้านและอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดชนิดพกพา” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะนักวิจัยสมาชิก TAB-CoE ร่วมมือกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และคณะจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้บริ ...
Read More

ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ส่งมอบเทคโนโลยีเซนเซอร์ให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

          ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสมาชิก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ส่งมอบเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดในทางอุตสาหกรรม ให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนิมิตหมายแห่ง lab to market เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเซนเซอร์ จากภายในห้องแลปออกสู่อุตสาหกรร ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านม ...
Read More