ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Trace Analysis and Biosensor Research Center) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะนั้นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหน่วยวิจัยสองหน่วยไว้ด้วยกัน คือหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย และหน่วยวิจัยชีวฟิสิกส์: ไบโอเซนเซอร์และกระแสไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและไบโอเซนเซอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม ภายหลังได้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โดยเฉพาะสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการแพทย์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5

           TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ  Deciphering the Source: Tracking Water Pollution Through Microbial Analysis  "ใครทำน้ำเสีย...รู้ได้ด้วยจุลชีพ"  โดยมี ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน (นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสัมมนา ค ...
Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral หัวข้อ “Eco-Friendly Materials and Smart Sensors: Flexible Electrodes on a Glove and a Decomposable Electrodes” ใน Sub-theme 2: Safety of future food งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติใ ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023

         คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food (ASEAN-ASSET 2023) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีงานวิจัยมีดังนี้      1.งานวิจัยเรื่อง “A poly(o-phenyl ...
Read More