ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากสาขาความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย งานของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ เน้นการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครมาโทกราฟี ไบโอเซนเซอร์ และเซนเซอร์เคมี ที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม