ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Studying the preparation, electrochemical performance testing, comparison and application of a cost-effective flexible graphene working electrode

Journal of Colloid and Interface Science, Volume 583, Pages 487-498 (2021)

Supatinee Kongkaew, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, Warakorn Limbut

 

A Label-free DNA-based Fluorescent Sensor for Cisplatin Detection

Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 326, Pages 128764 (2021)

Teerapong Jantarat, Surachada Chuaychob, Chongdee Thammakhet-Buranachai, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Wisarut Srisintorn, Chittanon Buranachai

 

A Simple and Sensitive Electrochemical Sensor for Chloramphenicol Detection in Pharmaceutical Samples

Journal of the Electrochemical Society, Volume 167, Number 8 (2020)

Krittapas Kaewnu, Kiattisak Promsuwan, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul and Warakorn Limbut

 

Green electrochemical sensor for Zn(II) ions detection in human seminal fluid

Microchemical Journal, Volume 157, Pages 104958 (2020)

Widthawad Seanghirun, Kritsada Samoson, Suparat Cotchim, Supatinee Kongkaew, Warakorn Limbut

 

Multiplexed label-free electrochemical immunosensor for breast cancer precision medicine

Analytica Chimica Acta, Volume 1130, Pages 60-71 (2020)

Suparat Cotchim, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Warakorn Limbut

Adsorption and determination of sibutramine in illegal slimming product using porous graphene ink-modified electrode

Talanta, Volume 212, Pages 120788 (2020)

Jenjira Saichanapan, Kiattisak Promsuwan, Warakorn Limbut

Flow injection enzyme-free amperometric uric acid sensor consisting of ordered mesoporous carbon decorated with 3D Pd-Pt alloy nanodendrite modified screen-printed carbon electrode

Microchemical Journal, Volume 157, Pages 104923 (2020)

Suntisak Khumngern, Jittima Choosang, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Apon Numnuam

 

AuNPs/PpPD/PEDOT:PSS-Fc modified screen-printed carbon electrode label-free immunosensor for sensitive and selective determination of human serum albumin

Microchemical Journal, Volume 155, Pages 104709 (2020)

Jittima Choosang, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Apon Numnuam

A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes

Analytical Methods. Issue 12, Pages 230–238 (2020)

Surachada Chuaychob, Chongdee Thammakhet-Buranachai,  Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, Chittanon Buranachai, Masahiro Fujita and  Mizuo Maeda

 

Uric acid enzyme biosensor based on a screen-printed electrode coated with Prussian blue and modified with chitosan-graphene composite cryogel

Microchemical Journal. Volume 154, Pages 104624 (2020)

Ratchaneekorn Jirakunakorn, Suntisak Khumngern, Jittima Choosang, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Apon Numnuam

A novel molecularly imprinted polymer PMB/MWCNTs sensor for highly-sensitive cardiac troponin T detection

Sensors and Actuators B: Chemical. Volume 308, Issue 1, Pages 127630 (2020)

Kewarin Phonklam, Rodtichoti Wannapob, Wilaiwan Sriwimol, Panote Thavarungkul, Tonghathai Phairatana

Novel electrochemical sensor using a dual-working electrode system for the simultaneous determination of glucose, uric acid and dopamine

Microchemical Journal. Volume 153, Pages 104379 (2020)

Asamee Soleh, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, Warakorn Limbut

Nitrite amperometric sensor for gunshot residue screening

Electrochimica Acta. Volume 331, Issue 20, Pages 135309 (2020)

Kiattisak Promsuwan, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, Warakorn Limbut

Analytical gradients and derivative couplings for dynamically weighted complete active space self-consistent field

J Chem Phys. Volume 151, Issue 20, Pages 201101 (2019)

Glover WJ, Paz ASP, Thongyod W and Punwong C.

A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical products

Analytica Chimica Acta. Volume 1091, Issue 24, Pages 30-39 (2019)

Nichapat Chunin, Kittirat Phooplub, Morakot Kaewpet, Panwadee Wattanasin, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, Chongdee Thammakhet-Buranachai

A miniature stainless steel net dumbbell-shaped stir-bar for the extraction of phthalate esters in instant noodle and rice soup samples

Journal of Environmental Science and Health, Part B, (2019) 

Warakorn Sukree, Dhassida Sooksawat, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, and Chongdee Thammakhet-Buranachai

A Nonenzymatic Glucose Sensor Based on the Excellent Dispersion of a Graphene Oxide Poly(acrylic acid)-Palladium Nanoparticle-Modified Screen-Printed Carbon Electrode

Electrochem. Soc. Volume 166, Issue 13, Pages B1079-B1087 (2019)

Kritsada Samoson, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, and Warakorn Limbut

Simultaneous Detection of Ammonium and Nitrate in Environmental Samples Using on Ion-Selective Electrode and Comparison with Portable Colorimetric Assays

Sensors, Volume 18, Issue 10, Pages 3555 (2018)

Jittima Choosang, Apon Numnuam, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Tanja Radu, Sami Ullah and Aleksandar Radu

A Miniaturized Monolith-MWCNTs-COOH Multi-stir-rod Microextractor Device for Trace Parabens Determination in Cosmetic and Personal Care Products
Talanta, Volume 184, 1 July 2018, Pages 429-436
Fonthip Makkliang, Proespichaya Kanatharana, Panote Thavarungkul, Chongdee Thammakhet-Buranachai

Wavelet Analysis on Time-frequency Plane of Optical Coherence Tomography: Simultaneous Signal Quality Improvement in Structural and Velocity Images
Optics Letters Vol. 43, Issue 15, pp. 3730-3733 (2018)
Saroch Leedumrongwatthanakun, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, and Chittanon Buranachai

Wavelet Analysis on Time-frequency Plane of Optical Coherence Tomography: Simultaneous Signal Quality Improvement in Structural and Velocity Images
Optics Letters Vol. 43, Issue 15, pp. 3730-3733 (2018)
Saroch Leedumrongwatthanakun, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, and Chittanon Buranachai

Pyrrolidinyl PNA Polypyrrole/silver Nanofoam Electrode as a Novel Label-free Electrochemical miRNA-21 Biosensor
Biosensors and Bioelectronics, Volume 102, 15 April 2018, Pages 217-225
Tawatchai Kangkamano, Apon Numnuam, Warakorn Limbut, Proespichaya Kanatharana, TirayutVilaivan, Panote Thavarungkul

Flow Injection Non-Enzymatic Amperometric Detection of Hydrogen Peroxide Based on a Glassy Carbon Electrode Modified with Silver Particles on Glassy Carbon Spherical Powder
Journal of The Electrochemical Society, 165 (3) B74-B82 (2018)
Thanaporn Sirisaeng, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana and Warakorn Limbut

A Stir Foam Composed of Graphene Oxide, Poly(ethylene glycol) and Natural Latex for the Extraction of Preservatives and Antioxidant
Microchimica Acta, February 2018,185: 148.
Charinrat Siritham, Chongdee Thammakhet-Buranachai, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana

Amperometric Sensing of Sulfite Using a Gold Electrode Coated with Ordered Mesoporous Carbon Modified with Nickel Hexacyanoferrate
Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 808, 1 January 2018, Pages 150-159
Supatcha Preecharueangrit, Panote Thavarungkul, Proespichaya Kanatharana, Apon Numnuam

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

COUMARIN-BASED SEMICARBAZIDE AS “TURN-OFF” FLUORESCENT SENSOR FOR Cu2+ DETECTION

Srisuwan, P., Suppasombut, A., Kaewpet, M., Sooksawat, D. (2019).

The 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 45) 7-9 October 2019 Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.

Synthesis of molecularly imprinted polymer sorbent for phthalate esters extraction by ultrasonication before analysis with gas chromatography
Sukree, W., Kanatharana, P., Thavarangkul, P., and Thammakhet-Buranachai, C. (2015).
The 36th National Graduate Research Conference (36th NGRC), 29-31 October 2015, Chiang Mai, Thailand.

A polyaniline/pencil lead solid phase microextractor for trace phthalate esters (AN146-150)
Chunin, N., Keawpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarangkul, P., and Thammakhet-Buranachai, C. (2018).
The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018). The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai, Songkhla, Thailand.

A polyaniline-chitosan bead sorbent for parabens extraction (AN131-135)
Changsan, T., Kanatharana, P., Thavarangkul, P., and Thammakhet-Buranachai, C. (2018).
The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018). In The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai, Songkhla, Thailand.

Colorimetric Sensor for Hydrogen Sulfide (AN136-139)
Thammajinno, S., Thammakhet-Buranachai, C., Kanatharana, P., and Thavarangkul, P. (2018).
The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018). The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai, Songkhla, Thailand.

สิทธิบัตร

สิทธิบัตรที่ได้เลขสิทธิบัตรแล้ว

สิทธิบัตรการออกแบบ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณเคมีไฟฟ้า” เลขที่สิทธิบัตร 45492 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

สิทธิบัตรที่ได้หมายเลขคำขอแล้ว

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน” หมายเลขคำขอ 1801002479 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” หมายเลขคำขอ 1802001698 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบพกพา” หมายเลขคำขอ 1701001959 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีน” หมายเลขคำขอ 1702001099 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว” หมายเลขคำขอ 1601007080 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ และนายสมภพ รักษ์มณี

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์เคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพา” หมายเลขคำขอ 1603001868 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรการออกแบบ เรื่อง “อุปกรณ์เคลือบผิวและกัดผิวโลหะ” หมายเลขคำขอ 1602003608 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในน้ำยางพาราภาคสนาม” หมายเลขคำขอ 1301004967 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “ไฮบริดแบทซ์-โฟลว์เซลล์ (hybrid batch-flow cell) สำหรับการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า (electrochemical analysis)” หมายเลขคำขอ 1201004786 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “ระบบตรวจวัดอิเล็กโตรเคมิคอลเซนเซอร์ (Electrochemical Sensor) แบบตรวจวัดตามเวลาจริง (real time) สำหรับวัดค่าทางไฟฟ้า” หมายเลขคำขอ 0901000618 ผู้ประดิษฐ์ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นายนัฐพร พงศ์พนธ์วิทูร นายต้าน บัณฑิศักดิ์ นายพุทธิกุล กัลป์จารุ ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล ผศ.ดร.จงดี ธรรมเขต ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ดร.สุชีรา ลอยประเสริฐ ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม นางสาวสุภาพร ดาวัลย์

สิทธิบัตรการออกแบบ เรื่อง “อุปกรณ์เสริมกล้องในสมาร์ตโฟนสำหรับถ่ายภาพในย่านความยาวคลื่นแสงหนึ่ง” หมายเลขคำขอ 1902000208 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

สิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างรอหมายเลขคำขอ

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นายอัสมี สอและ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “เครื่องตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นายอัสมี สอและ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดไนไตรท์ในเขม่าดินปืน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “เครื่องตรวจวัดไนไตรท์” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “สายรัดข้อมือตรวจวัดคลอรีน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “อุปกรณ์เสริมสำหรับถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์ด้วยกล้องในสมาร์ตโฟน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย นางสาวสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง “อุปกรณ์เสริมสำหรับถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์ในหลอดด้วยกล้องในสมาร์ตโฟน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย นางสาวสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตรที่ได้เลขที่อนุสิทธิบัตรแล้ว

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา” เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล  นางสาวณัฐทกาณ หวันล่าโส๊ะ

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุ๋ยภาคสนาม” เลขที่อนุสิทธิบัตร 10373 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ระบบออพติคอลโคฮีเรนส์โทโมกราฟีแบบโดเมนเวลาแบบที่มีการปรับปรุงคุณภาพของภาพโครงสร้างและภาพความเร็วในเวลาเดียวกัน” เลขที่อนุสิทธิบัตร 10941 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนกุล รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

อนุสิทธิบัตรที่ได้หมายเลขคำขอแล้ว

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่” หมายเลขคำขอ 1703000572 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์วัดความหนาและค่าดัชนีหักเหแสงแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง” หมายเลขคำขอ 1803001801  ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย นายกนธี บุญมีประกอบ ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์สกัดสารแบบสเตอร์บาร์รูปทรงดัมเบลล์ (dumbbell shaped stir-bar sorptive extraction device) สำหรับการสกัดสารอินทรีย์ (organic compounds)” หมายเลขคำขอ 1703001138 ผู้ประดิษฐ์  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย นายวรากร สุกรี รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ตัวดูดซับที่มีส่วนผสมของมอนอลิทพอลิเมอร์และวัสดุนาโนคาร์บอน” หมายเลขคำขอ 1703002361 ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ตัวดูดซับคอมโพสิตของแกรฟีนออกไซด์-พอลิเอทธิลีนไกลคอลแบบสเตอร์โฟมน้ำยางธรรมชาติ” หมายเลขคำขอ 1703002036 ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  นางสาวชรินรันตน์ ศิริธรรม

อนุสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างรอหมายเลขคำขอ

ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร, ผศ. ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย, นางสาวจิตติมา ชูสังข์, รศ. ดร. ปณต ถาวรังกูร, รศ. ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ. ดร. จงดี บูรณชัย, ผศ. ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม, และ นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม

ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์สำหรับช่วยถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์ด้วยกล้องในสมาร์ตโฟน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร

ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร เรื่อง “ชุดตรวจวัดและวิเคราะห์การเรืองแสงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยกล้องในสมาร์ตโฟน” ไปยังศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย นางสาวสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร