บรรยากาศงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหัวข้อการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย Technology in trace analysis, Sample preparation ...
Read More

ประชาสัมพันธ์ลำดับการนำเสนอผลงานแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอประชาสัมพันธ์ลำดับในการนำเสนอผลงานแบบ poster (P-01 – P-32) ในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวัน ...
Read More

กำหนดการงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

            ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11  กุมภาพันธ์ 2563-  ...
Read More

งานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” โดยมีหัวข้อเรื่องในงานประชุมดังนี้Technology in trace analysisSample preparationChromatographyElectrochemical sensorsOptical sensorsBiosensorsRelated topics          ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทร ...
Read More

กิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3

บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จากองค์ความรู้….สู่การใช้ประโยชน์” โดยมีวิทยากรดังนี้ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) หน่วยงานความมั่นคง พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) พ.ต.ท.วชิ ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จากองค์ความรู้....สู่การใช้ประโยชน์” โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) หน่วยงานความมั่นคง พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) พ.ต ...
Read More

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัล FIA Honor Award for Science 2019

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (ที่ปรึกษา TAB-CoE) และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย (ผอ. TAB-CoE) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุม The International JAFIA 35th Anniversary Symposium with Profs. Christian and Dasgupta & The 56th Annual Meeting of JAFIA โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานที่ ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ภายใต้หัวข้อ “Seedling Innovation for Sustainable Development” (ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ...
Read More

TAB-CoE จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล

บุคลากรศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้วนการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี อัศวตรีรัตนกุล ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ร้าน 100 บุปผา อาหารไทย เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของ ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2563

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช.4 กรุงเทพฯ ดังนี้ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “เครื่องวัดยาปฎิชีวนะ” โดยนายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียติศักดิ์ พรมหมสุวร ...
Read More
Loading...