ประชาสัมพันธ์กิจกรรม PSU Virtual visiting professor รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Science, Engineering, and Technology: Biosensors and Bioelectronics and Their Analytical Data”

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม PSU Virtual visiting professor ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ “Science, Engineering, and Technology: Biosensors and Bioelectronics and Their Analytical Data” โดยมี Professor Arben M ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วย CAR T Cells” โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายสัมมนาพิเศษในงานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 ครึ่งศตวรรษ แพทยศาสตร์ ม.อ. สู่วิถี NEW NORMAL เรื่อง “การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วย CAR T Cells (เมื่อวิศวกรรมมาพบกับการแพทย์)” โดย ด ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Directed Evolution: Evolution in Test Tubes” โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายสัมมนาพิเศษในเรื่อง “Directed Evolution: Evolution in Test Tubes” โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เป็นผู้บรรยาย ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – ...
Read More

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์(CH 318) ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา, รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และหัวหน้าห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมอบให้แก่ห้องปฏิบัติการ CH 318 ที่ผ่านระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบ ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ถ่ายองค์ความรู้ในหัวข้อ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้านและอุปกรณ์ตรวจสารเสพติดชนิดพกพา” พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะนักวิจัยสมาชิก TAB-CoE ร่วมมือกับ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และคณะจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้บริ ...
Read More

ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ส่งมอบเทคโนโลยีเซนเซอร์ให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

          ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสมาชิก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ส่งมอบเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดในทางอุตสาหกรรม ให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นนิมิตหมายแห่ง lab to market เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเซนเซอร์ จากภายในห้องแลปออกสู่อุตสาหกรร ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านม ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม PSU virtual visiting professor รูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS): From Noise to Information”

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PSU virtual visiting professor ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ fluorescence microscopy & fluorescence correlation spectroscopy “Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS): From Noise to ...
Read More

นักศึกษาทุนพสวท. จาก TAB-CoE ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), Barcelona, ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งตัวแทนนักศึกษาทุนพสวท.ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม และนางสาวณัชชา รสิตานนท์ ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยที่ ...
Read More
Loading...