TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ ที่ได้รับรางวัล CST Awards 2022 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล CST Awards 2022 ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2022 ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

        ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวั ...
Read More

บรรยากาศงานประชุมวิชาการ IRN Symposium I

           ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ IRN International Symposium I ในหัวข้อ “Network on Emerging Sensor Designs and Fabrication Strategies” ณ ห้อง smart classroom ชั้น อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นเป็นลำดับที่ 2 ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2565

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (สมาชิกTAB-CoE) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านมาตรฐาน ...
Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น”

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการ ...
Read More

ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ จัดกิจกรรมบรรยายรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Science, engineering, and technology: Biosensors and bioelectronics and their analytical data”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ“Science, engineering, and technology: Biosensors and bioelectronics and their analytical data” โดย Prof. Arben Merkoçi เป็นผู้บรรยาย ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัล จากงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ นางสาวฐิติวรรณ ช่างสาน เข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และนางสาวฐิติวรรณ ช่างสาน (นักศึกษาระดับปริญญาเอก และสมาชิกTAB-CoE) ได้เดินทางเข้าร่วมงานและจัดแสดงผลงานจากงานวิจัยเรื่อง “ตัวดูดซับแม่เหล็กเม็ดกลมพอลิไพโรล สำหรับการสกัดยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ” ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials) Basic of 3D Drawing”

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials) Basic of 3D Drawing” โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงาน ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัล RSP Innovation Awards 2022 ในงาน TechnoMart 2022

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ...
Read More