อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักวิจัย TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาและนักวิจัยจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)” ซึ่งห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการต ...

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในโครงการ PEER Evaluation Phase 1 และ Phase 2

       รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และหัวหน้าห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในโครงการ PEER Evaluation Phase 1 และ Phase 2 จากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...

TAB-CoE จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมการรดน้ำขอพรจาก รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ซึ่งอาจารย์ได้อวยพรให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ...

รศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย เข้าร่วมจัด workshop ในกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันว์ วมว. ครั้งที่ 16

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567, รศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจัด Workshop "สืบจากแสง"  ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” ภายใต้หัวข้อ “Sustainability Empowerment Sharing Innovation” ซึ่งใน Workshop นี้จะอธิบายธรรมชาติของแสงในแง่มุมที่ ...

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย เข้าประชุมงานวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัย จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

      เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา, รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) พร้อมด้วย ดร. อัจฉรา ลอแม อาจารย์วิจัย TAB-CoE และทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมหารืองานวิจัยร่วมกับ ทีมนักวิจัยจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) อีกทั้งเข้าร่วมศึกษาด ...

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัย ในพิธีพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

        TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเข้ารับทุนช่วยเหลือวิจัย สาขาเคมี ในพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 จัดขึ้นโดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ...

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ University of San Agustin (USA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

            ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย สังกัดหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญในฐานะตัวแทนกลุ่มวิจัยฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรม Visiting Professor Program (VPP) ครั้งที่ 54 ณ U ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ เรื่อง “Shrinking Boundaries in Sensor Development: Strategies for On-Body and Miniaturized Devices”

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล จีระพันธ์  อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  "Shrinking Boundaries in Sensor Development: Strategies for On-Body and Miniaturized Devices" ซึ่งจัดขึ้นโดย  หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ...

TAB-CoE ต้อนรับนักวิจัย จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

       รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) นำทีมคณาจารย์ภายใน TAB-CoE ร่วมต้อนรับ ดร. วณิลดา รุ่งรัศมี และ ดร. วนิชา วิชัย  นักวิจัย จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย และเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการต่างๆของอาจารย์ ...

บรรยากาศกิจกรรม TAB-CoE Symposium ในงานประชุมวิชาการ วทท. 49

        บรรยากาศกิจกรรม TAB–CoE Symposium ในหัวข้อ "FOOD SAFETY AND PRECISION AGRICULTURE" ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท.49) ในวัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากนักวิจัยชั้นนำ อาทิเช่นดร.กิตติยา เชียร์แมน จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บรรยายในหั ...