นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันวิจัยของรัฐบาลและแหล่งทุนอื่น ๆ ดังนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ., บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ., สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ., ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.), โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP), ศูนย์ความเป็นเลิศโนเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (CEMB), สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ม.อ. (FIRIN) และ International Collaboration Fund (ICF) ประเทศมาเลเซีย

นักเรียนต่างชาติใน TAB-CoE ได้รับทุนการศึกษาจาก The 2018 Thailand’s Education Hub for ASEAN Countries (TEH-AC) scholarship. ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากต่างชาติสามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา 2019 Scholarships for Foreign Graduate Students (ประกาศโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

ผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการโดยตรงกับคณาจารย์ใน TAB-CoE แต่นักศึกษาก็ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้สมบูรณ์ (ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ที่อีเมล grad@group.psu.ac.th)

โครงงานทางเคมีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

TAB-CoE ยินดีรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าทำโครงงานในศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ โครงงานมีทั้งโครงงานทางเคมี และโครงงานทางชีวฟิสิกส์ ผู้สนใจกรุณาติดต่อคณาจารย์ใน TAB-CoE

โครงงานภาคฤดูร้อน

แหล่งทุนสำหรับการทำโครงงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาปริญญาตรี เช่น ทุน พสวท.

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

TAB-CoE ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าร่วโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ผู้สนใจกรุณาติดต่อคณาจารย์ใน TAB-CoE