ที่ปรึกษา

รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: proespichaya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8420
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร
รองศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: panote.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8753
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chongdee.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8429
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: warakorn.l@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7444 6681

บุคลากรสายวิชาการ

ผศ. พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาชีวเคมี

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: punnee.a@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8260
โทรสาร: +66 (0) 7444 6656

ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chittanon.b@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8728
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

ผศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: apon.n@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8747
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. สุรีรัตน์ หอมหวล
อาจารย์ประจำ สาขาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: sureerat.h@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8746
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

ดร. พันธุ์วดี วัฒนสิน
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: panwadee.w@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. มรกต แก้วเพชร
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอินทรีย์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: morakot.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8442
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอนินทรีย์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: dhassida.s@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ดร. กิตติรัตน์ ภู่พลับ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: k.phooplub@outlook.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8743
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

เจ้าหน้าที่

kanokloedlak-sujaritpanit

นางสาวกนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต

TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: kanokloedlak.s@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8453
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

Assist. Prof. Dr. Martin Wing Cheung Mak

Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden

Prof. Dr. Tadao Sakai

Department of Applied Chemistry, Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan

Prof. Dr. Norio Teshima

Department of Applied Chemistry, Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan

Prof. Dr. Hiroya Murakami

Department of Applied Chemistry, Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan

Prof. Dr. Mizuo Maeda

RIKEN Bioengineering laboratory, Saitama, Japan

Prof. Dr. Tsutomu Nagaoka

Department of Chemistry, Frontier Science Innovation Center, Osaka Prefecture University, Osaka, Japan

Dr. Aleksandar Radu

Department of Chemistry and Medicinal Chemistry, School of Chemical and Physical Sciences, Keele University, Keele, UK

Dr. Sami Ullah

School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, Birmingham, UK

Prof. Dr. Joseph Wang

Departments of Nanoengineering, University California San Diego (UCSD), USA

Prof. Dr. Eric Bakker

Department of Inorganic, Analytical and Applied Chemistry, University of Geneva, Geneva, Switzerland

Prof. Dr. Bo Mattiasson

Department of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, Lund, Sweden

Prof. Dr. Seamus Higson

Institute of Biosciences and Technology, Cranfield University at Silsoe, Silsoe, UK

Prof. Dr. Anthony P. F. Turner

Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden

อดีตสมาชิก