ที่ปรึกษา

รศ.ดร เพริศพิชญ์ คณาธารณา Studio Session Mar 1, 2021-203-2

รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: proespichaya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8420
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร
ศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: panote.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8753
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร. จงดี บูรณชัย
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chongdee.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8429
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: warakorn.l@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7444 6681

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย
รองศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chittanon.b@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8728
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: apon.n@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8747
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอนินทรีย์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: dhassida.s@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ผศ.ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาไบโอฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: praopim.l@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8722
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: itthipon.j@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

รศ.ดร. แก้วตา แก้วตาทิพย์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: kaewta.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8382
โทรสาร: +66 (0) 7444 6925

ผศ.ดร. จงดี นพรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: jongdee.n@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8022
โทรสาร: +66 (0) 7428 8132

  ดร. กิตติรัตน์ ภู่พลับ
  อาจารย์ประจำ สาขาชีวฟิสิกส์

  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  อีเมล: k.phooplub@outlook.com
  โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8743
  โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน

อาจารย์วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: suntisak.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8414
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. อัจฉรา ลอแม

อาจารย์วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: Atchara.lo@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8453
โทรสาร: –

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ดร. สุภารัตน์ คชฉิม

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: csuparat@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841 

ดร. สุภาธิณี คงแก้ว

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: Supatinee_fang@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841 

ดร. เพ็ญนภา คณาเอกวิชภรณ์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: phennapa_k@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8453

ดร. อัสมี สอและ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: asamee.soleh@gmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. กัสริน สายสหัส

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: kasrin4223@gmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ดร. อดิศักดิ์ โภคประเสริฐ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: adisakpokeprasert@gmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 804330732

ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวสุวัจนี มณีรัตนโชติ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: m.suwatchanee@gmail.com

โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8453

นางสาวณฐ นนทิพิเชฐ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: nathaa.non@gmail.com

โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8414

เจ้าหน้าที่

พี่เก๋ เลขา

นางสาวกนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต

TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: kanokloedlak.s@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8453
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

ภูวรา

นางสาวภูวรา หนูพุ่ม

TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: phuwara.np@gmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8724

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

Assist. Prof. Dr. Martin Wing Cheung Mak

Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden

Prof. Dr. Tadao Sakai

Department of Applied Chemistry, Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan

Prof. Dr. Norio Teshima

Department of Applied Chemistry, Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan

Prof. Dr. Hiroya Murakami

Department of Applied Chemistry, Aichi Institute of Technology, Toyota, Japan

Prof. Dr. Mizuo Maeda

RIKEN Bioengineering laboratory, Saitama, Japan

Prof. Dr. Tsutomu Nagaoka

Department of Chemistry, Frontier Science Innovation Center, Osaka Prefecture University, Osaka, Japan

Dr. Aleksandar Radu

Department of Chemistry and Medicinal Chemistry, School of Chemical and Physical Sciences, Keele University, Keele, UK

Dr. Sami Ullah

School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, Birmingham, UK

Prof. Dr. Joseph Wang

Departments of Nanoengineering, University California San Diego (UCSD), USA

Prof. Dr. Eric Bakker

Department of Inorganic, Analytical and Applied Chemistry, University of Geneva, Geneva, Switzerland

Prof. Dr. Bo Mattiasson

Department of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, Lund, Sweden

Prof. Dr. Seamus Higson

Institute of Biosciences and Technology, Cranfield University at Silsoe, Silsoe, UK

Prof. Dr. Anthony P. F. Turner

Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden

อดีตสมาชิก