2566

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และทีมนักวิจัย Spark Sense สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร จากผลงานเรื่อง เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับไนไตรท์ ในงาน Southern Research Expo & Innovation Showcase 2023 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566   ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ ศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 เรื่อง “เซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าตรวจวัดด้วยวัสดุนาโน” ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นางสาวสุกัญญา สารักษ์ โดยมี รศ.ดร. แก้วตา แก้วตาทิพย์ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2565 เรื่อง “การพัฒนาฟิล์มแป้งจากแป้งดัดแปร เส้นใยคลุ้ม และสารสัดจากข้าวหอมนิล สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร” ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายอัสมี สอและ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

นางสาวเกตน์นิภา ล่ำล่อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

นายธนวัฒน์ ตันติวงศ์เมธี นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล The Blue Jacket 2023 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

IMG_6268-1

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในงาน “วันคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

326462001_886291325855170_2303546269210500304_n

นายธนวัฒน์ ตันติวงศ์เมธี นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในสาขา Analytical Chemistry ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Flow injection amperometric sensor for glutathione detection based on rGO-COOH modified screen-printed carbon electrode” โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ อ. ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2

นางสาวเกตน์นิภา ล่ำล่อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในสาขา Analytical Chemistry จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Development of a poly(o-phenylenediamine) coated aluminium garter spring micro-solid phase extractor for the analysis of pyrethroids in fresh chili samples” โดยมี รศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

326133386_3361599034159336_7592350889865811066_n

ผศ. ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2022 สาขาเคมีวิเคราะห์ จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

324464516_702325668207876_4627548420986242253_n

ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์

2565

319315744_5753057134772014_1649480414768633060_n

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ในสาขา ครูผู้สอนดีเด่น จาก คณะกรรมการและคณะทำงานรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี โดยพิจารณาจาก บุคคลที่มีความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงาม ความดี คิดดี พูดดี ทำดี ทำกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

ณัชชา

นางสาวณัชชา รสิตานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ลำดับที่ 2 จากการนำเสนองานวิจัยหัวข้อ “Non-Enzymatic Electrochemical Sensor for Creatinine Detection Based on Porous Copper Foam and Graphene Oxide Modified Electrode” โดยมี ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน และ รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (วทท. 48)  ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

311165202_5821756707869724_7849789233964404558_n

รศ. ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE  และทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566    ประกาศ  ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จากสำนักวิจัยการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

1. รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง “เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง”

2. รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบต่อเนื่อง” 

3. รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ในสาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง : “การพัฒนาเซนซอร์ทางเคมีไฟฟ้า: การตรวจวิเคราะห์ยาทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์เขม่าดินปืนทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิทางนิติวิทยาศาสตร์” 

pic1

ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดีมาก จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการกำกับวิวัฒนาการสำหรับวิศวกรรมสารชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามเซลล์มะเร็งและรักษาโรคมะเร็ง”  (Engineering Molecular Modules Through Directed Evolution for Applications in Single-Cell Imaging and Immunotherapy)  ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เรื่อง รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  

315169529_5663012743776454_3679619255992594089_n

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย  (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ) และดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน  และคณะสมาชิกจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) นำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Good Practices ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นเป็นลำดับที่ 2  ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022) ภายใต้แนวคิด Safety Culture: Together Toward A Better Tomorrow เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  

รางวัล นวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และคณะนักวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลงานวิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

thumbnail_image_50739201

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย TAB-CoE ได้รับรางวัลในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ณ พาร์ค พารากอน, คริสตัล คอร์ท และลีฟวิ่งฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ได้แก่ ผลงาน “KIKOWA” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

299826861_5675402475838482_7989486737219510911_n

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย TAB-CoE ได้รับรางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ได้แก่
1.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมาก ประจำปี 2565 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์สําหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา”
2. รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์สำหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา”
3. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ”
4. รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับปริญญาตรี ให้กับผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ”
5. รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับปริญญาตรี ให้กับผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์ตรวจวัดสารก่อมะเร็งไนไตรท์เพื่อความปลอดภัยในอาหาร”

STSP 1

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากผลงานเรื่อง “ KIKIOWA เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง” จากอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน STSP INNOVATION AWARDS 2022 

11. อ.แก้วตา

รศ.ดร. แก้วตา แก้วตาทิพย์ (Sc.31) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ด้านผลงานเด่น ประจำปี 2565 มอบเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความประพฤติดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากสังคมโดยรวม พร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม

12. อ.วรากร

รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

11. อ.แก้วตา

รศ.ดร. แก้วตา แก้วตาทิพย์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

10. ดร.สุภาธินี

ดร. สุภาธิณี คงแก้ว ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

9. ดร.เกียรติศักดิ์

ดร. เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

8. ดร.สุภารัตน์

ดร. สุภารัตน์ คชฉิม ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

7.ดร.จิติมา

ดร.จิตติมา ชูสังข์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

6.อัสมี

นายอัสมี สอและ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

5.รัชนีกร

นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

4.กฤตภาส

นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

3.ยุทธภูมิ

นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

2.กมลชนก

นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

1.ปิยะวดี

นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ

65_11

นางสาวณฐ นนทิพิเชฐ โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2564 เรื่อง “ไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับฮีสตามีนอาศัยการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าคาร์บอนแบบพิมพ์สกรีนด้วยไคโตซานครัยโอเจลและปรัสเซียนบลู” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

65_10

ดร. สุภาธิณี คงแก้ว โดยมี รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564 เรื่อง “การออกแบบและสร้างขั้วไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับการตรวจวัดด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

65_9

ดร. สุภารัตน์ คชฉิม โดยมี รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร และ รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการวิเคราะห์ทางคลินิก ทางนิติวิทยาศาสตร์ และทางเภสัชศาสตร์” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปี 2564ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

65_8

ดร. เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ โดยมี รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร และ รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์ไบโออิเล็กทรอนิกส์โดยการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุต่างฟังก์ชัน” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

65_7

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565

65_6

นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การภาพ (เคมี) ได้รับรางวัล ACS Best Poster Presentation ในสาขา Natural Science จากผลงานวิจัยเรื่อง “PVA film sorbent for extraction and determination of synthetic dyes in food” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย สมาคมเคมีอเมริกัน (ACS)

65_5

นางสาวศิริรัชฏ์ เขมะศิริ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล ACS Best Student Oral and Poster Presentation award ในสาขา Sensors & Wearable Devices จากผลงานวิจัยเรื่อง “DNA circuit for short oligonucleotide detection” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1) ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย สมาคมเคมีอเมริกัน (ACS)

รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับรางวัลนักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากฐาน Web of Science ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดันแรก ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565

65_4

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรางวัลผู้ประดิษฐ์ที่มีจำนวนการยื่นทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ระดับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จากจำนวน 19 คำขอ

65_3

รองศาสตราจารย์.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

65_2

นักศึกษาและนักวิจัยจาก TAB-CoE ได้รับรางวัลชมเชยระดับบัณฑิตศึกษา จากผลงานเรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าชนิดไหลผ่าน” ในนามทีม Miracle of Electrochemistry คณะวิทยาศาสตร์ จากการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ในงาน PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

65_1

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปี 2565 ในผลงานเรื่อง “KIKOWA” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย TAB-CoE ได้รับรางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่
1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดย นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส (รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)
2. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย
3. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย
4. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ประจำปี 2564 รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยนางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมา, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นายกฤตภาส แก้วหนู โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
5. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดย นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส (โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

6. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดยนายกฤตภาส แก้วหนูนายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ (โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)
7. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยนางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นายกฤตภาส แก้วหนู (โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)

64_8

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2564 ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รางวัล-อ.วรากร จากมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคล ด้านวิชาการ รางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 จากผู้ที่มีผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนวัตกรรมการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

IMG_6052_fb

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และปลอดภัย  โดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสของไทย” ในการแข่งขัน STSP INNOVATION AWARDS 2021  

รางวัล น.ส.เกวริน +อ.ปณต[3940]

น.ส.เกวริญจน์    ผลกล่ำ โดยมี ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   ระดับปริญญาโท ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าด้วยพอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดปริมาณคาร์ดิแอค โทรโพนิน ที (Development of Moleculary Imprinted Polymer Electrochemical Biosensor for Cardiac Troponin T Detection)  ” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

178614586_3932013586918318_364544655177593012_n

นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ โดยมี รศ.ดร.จงดี บูรณชัย, ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาฟลูออเรสเซนต์เซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ทางการแพทย์ที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดมะเร็ง (Development of Fluorescent Sensors for Carcinogenic Compounds in Medical Applications)” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

Jittima-Choosang

ดร.จิตติมา ชูสังข์ โดยมี ผศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2563 เรื่อง “การปรับปรุงอิเล็กโทรดด้วยวัสดุต่างฟังก์ชันที่ทำงานร่วมกันสำหรับเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าและไบโอเซนเซอร์ (Combined Function Materials Modified Electrodes for Electrochemical Sensors and Biosensors)”  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

165030855_3450769491696304_8937048454475985536_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กลุ่ม 1 สายวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

164598019_3450758825030704_3872712867017405532_n

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

150213907_4010776182301128_1176503949698599780_o
150945002_4010774955634584_3029175448537594940_o
150579272_4010774942301252_1385093932154967623_o

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  เข้ารับโล่รางวัล ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และ เงินรางวัล 5 รางวัล จาก ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงาน PSU Research EXPO 2021  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564

 1. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดย นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ , นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม , นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว , นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ , นายอัสมี สอและ , นางสาวกัสริน สายสหัส , นายกฤตภาส แก้วหนู , นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวมารียัม หะยีอาบู และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
 2. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู , นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
 3. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง แผ่นเจลพอลิเมอร์อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลีน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนะ , นายกฤตภาส แก้วหนู และรศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
 4. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง “การตรวจวัดทองแดงจากรอยกระสุนปืนด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า และอุปกรณ์วิเคราะห์ฐานกระดาษแบบสามมิติ” โดย นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ, นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว และนายกฤตภาส  แก้วหนู
 5. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ” โดย นางสาวสุนิตา สมศิริม, นางสาวพัชรินทร์ ลาทอง, นางสาวปัทมาภรณ์ เซ่งลั่น, นายอดินันท์ พัดลม, นางสาวอมรรัตน์ ทองช่วย,  นางสาวอิสริยา  จันทร์กระจ่าง, นางสาวภัทรพร ชูมณี, นางสาวนิซอฟียะห์ นิและ, นางสาววริศรา บุชลร, นางสาวชมพูนุช วิเศษศักดิ์ , นางสาวปนัดดา ขันแกล้ว, นายกฤตภาส แก้วหนู, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ และนางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์
อ.จงดี และ ณิชาภัทร -ใน-งานคุณค่าสงขลานครินทร์

น.ส.ณิชาภัทร์ ชูนินทร์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย  และรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์สกัดสารด้วยไส้ดินสอแบบหมุนสำหรับการวิเคราะห์สารพทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างเวชภัณฑ์และเวชสำอาง ”  ในงาน PSU Research EXPO 2021 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากผลงานเรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี สาหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ แบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์” ในเวทีสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

2563

รางวัล รัชนีกร

นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ) โดยมี ผศ.ดร.อาภรณ์  นุ่มน่วม  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

117015611_600728077500633_4739051108735199843_n

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตรและคณะ ได้รับรางวัลในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ได้แก่

1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา” โดยทีมวิจัยได้แก่ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวยามีล๊ะห์ กาเร็ง, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายยัทธภูมิ ทิพย์วิมลลาศ และนายกฤตภาส แก้วหนู (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร)

2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงานเรื่อง “แอปตาเซนเซอร์วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทางการเกษตร” โดยทีมวิจัยได้แก่ นายกฤตภาส แก้วหนู (หัวหน้านักศึกษา), นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายอัสมี สอและ, นางสาวอทิตยา โหยหวน และนางสาวชุติกาญจน์ แจ้งภพ (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร)

3. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาแผ่นชี้วัดแอลกอฮอล์สำหรับมะม่วงเบาแช่อิ่ม” โดยทีมวิจัยได้แก่ นายกฤตภาส แก้วหนู นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ และนายกฤษฎา สโมสร (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ดร.อภิชัย พลชัย)

4. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากผลงานเรื่อง “เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ ” โดยทีมวิจัยได้แก่ ทีมวิจัย นางสาวสุนิตา สมศิริม, นางสาวพัชรินทร์ ลาทอง, นางสาวปัทมาภรณ์ เซ่งลั่น, นายอดินันท์ พัดลม, นางสาวอมรรัตน์ ทองช่วย, นางสาวอิสริยา จันทร์กระจ่าง, นางสาวภัทรพร ชูมณี, นางสาวนิซอฟียะห์ นิและ, นางสาววริศรา บุชลร, นางสาวชมพูนุช วิเศษศักดิ์ และนางสาวปนัดดา ขันแกล้ว, นายกฤตภาส แก้วหนู, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ และ นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร)

3

นายอัสมี สอและ, น.ส.กัสริน สายสหัส โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

2

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ (หัวหน้านักศึกษา), นายอัสมี สอและ, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายกฤตภาส แก้วหนู, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์คัดกรองเขม่าดินปืน” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

1

น.ส.สุภารัตน์ คชฉิม (หัวหน้านักศึกษา), นางสาวสุภาธินี คงแก้ว, นายอัสมี สอและ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายกฤตภาส แก้วหนู, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ  โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น, รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) พร้อมเกียรติบัตร สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

Picture1

นายอัสมี สอและ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา อาจารย์เป็นที่ปรึกษาร่วม และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิก” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

Picture2

นางสาวนิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาโท ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์สกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งที่มีขนาดเล็กแบบไส้ดินสอที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยวัสดุนาโนสำหรับการสกัดสารพทาเลตเอสเทอร์” ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

IMG_3716

นางสาวเพ็ญนภา คณาเอกวิชภรณ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I “Emerging Challenges and Opportunities” ในวันที่ 10-11 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุม LRC 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

DSC07279

นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเยี่ยม จากผลงานเรื่อง “Facile Preparation of Ion-Selective Electrode Based on NaX Zeolite for Na+ Determination” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I “Emerging Challenges and Opportunities” ในวันที่ 10-11 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุม LRC 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

84699084_3014748968570526_5554250633445376000_2

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

2562

84430479_2558638980928325_8781883273233039360_o

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, นายอัสมี สอและ, นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามประกาศ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดแบบหยดสำหรับกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน”
(ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัล FIA Honor Award for Science 2019

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัล FIA Honor Award for Science 2019 จากงานประชุม The International JAFIA 35th Anniversary Symposium with Profs. Christian and Dasgupta & The 56th Annual Meeting of JAFIA โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

3

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตรและคณะ ได้รับรางวัลจาก 5 ผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 (RUTS RESEARCH EXPO 2019) ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่

 1. รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน”
 2. รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “ยาเสียสาวมิเตอร์”
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดรอยกระสุนจากปืน”
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ”
 5. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “เครื่องวัดยาปฏิชีวนะคลอแรมแฟนิคอลในกุ้ง”
4

นางสาวนิชาภัทร์ ชูนินทร์ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์การสกัดสารด้วยไส้ดินสอแบบหมุน” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม งาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร น.ส.กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ น.ส.สุภาธินี คงแก้ว นาย นายกฤตภาส แก้วหนู น.ส.ชมพูนุช วิเศษศักดิ์ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดทองแดงจากรอยกระสุนปืนโดยอาศัยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์วิเคราะห์ฐานกระดาษ” และ “เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

5

นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และรศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็กโดยอาศัยวัสดุนาโนสำหรับการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อย” ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

awards-2561-2018-14

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น สาขาบริการวิชาการ จากผลงานเรื่อง “โครงการองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว” ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่น และ ผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

7

นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคการบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์และเภสัช โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานเรื่อง “แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดไอโอไดด์” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

awards-2562-23

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-22

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-21

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-20

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-19

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-18

ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-17

ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-16

นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-15

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-14

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-13

นายอัสมี สอและ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-12

นายกนธี บุญมีประกอบ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-11

นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-10

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด”
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
awards-2562-09

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
awards-2562-08

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับโล่เกียรติยศ ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
awards-2562-07

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธ.ก.ส. จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด”
 • PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561
awards-2562-06

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายอัสมี สอและ ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”

awards-2562-05

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด”

awards-2562-04

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร  ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ  ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  รศ.ดร.พริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร วาที อัศวุตมางกุร  พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง สุเจตนา โสตถิพันธุ์  นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ และ เปรมกมล ต้นครองจันทร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-03

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  นายกนธี บุญมีประกอบ  ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์  ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล 
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน “อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง (A Contactless Caliper)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-02

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา อนุวัตร บัวสรวง และ วิภาวดี เกษมวรภูมิ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน (Electroching Device for Restoring Serial Nambers)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-01

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย  ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน “สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย์ (A Stir Foam-Natural Rubber Foam Composite for Organic Compounds Extraction)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

2561

awards-2561-2018-14

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยโดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักวิจัยต่อไป (ประกาศจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561)

awards-2561-2018-13

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation” ในงาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

awards-2561-2018-12

ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency

awards-2561-2018-11

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

awards-2561-2018-10

ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ และ น.ส.พิชญานัน ศรีสุวรรณ ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ย. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency

awards-2561-2018-09

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2561

awards-2561-2018-08

นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน” ซึ่งมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

awards-2561-2018-07

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะที่เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” ซึ่งเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างยิ่ง ในงานประชุมวิชาการ ธ.ก.ส. ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 ส.ค 2561 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   

awards-2561-2018-06

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ครั้งที่ 10 “Contributing Expertise for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

awards-2561-2018-05

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ครั้งที่ 10 “Contributing Expertise for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

awards-2561-2018-04

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรล-ครัยโอเจลที่มีรูพรุน สำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างคอนเทคเลนส์และยางกัดของเด็ก”

awards-2561-2018-03

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

awards-2561-2018-02

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบสวมใส่”  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

awards-2561-2018-01

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

2560

awards-2560-2017-02

นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากผลงานเรื่อง “Non-enzymatic electrochemical detection of glucose based on copper foam modified on copper wire” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

awards-2560-2017-01

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัล Shimadzu-CST Young Chemist Award 2017 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในวันที่ 7 ก.พ. 2560 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์