2562

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัล FIA Honor Award for Science 2019

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัล FIA Honor Award for Science 2019 จากงานประชุม The International JAFIA 35th Anniversary Symposium with Profs. Christian and Dasgupta & The 56th Annual Meeting of JAFIA โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

awards-2562-23

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-22

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-21

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-20

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-19

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-18

ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-17

ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-16

นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-15

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-14

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-13

นายอัสมี สอและ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-12

นายกนธี บุญมีประกอบ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-11

นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-10

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด”
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
awards-2562-09

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
awards-2562-08

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับโล่เกียรติยศ ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
awards-2562-07

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธ.ก.ส. จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด”
 • PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561
awards-2562-06

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายอัสมี สอและ ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”

awards-2562-05

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด”

awards-2562-04

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร  ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ  ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  รศ.ดร.พริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร วาที อัศวุตมางกุร  พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง สุเจตนา โสตถิพันธุ์  นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ และ เปรมกมล ต้นครองจันทร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-03

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  นายกนธี บุญมีประกอบ  ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์  ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล 
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน “อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง (A Contactless Caliper)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-02

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา อนุวัตร บัวสรวง และ วิภาวดี เกษมวรภูมิ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน (Electroching Device for Restoring Serial Nambers)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-01

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย  ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน “สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย์ (A Stir Foam-Natural Rubber Foam Composite for Organic Compounds Extraction)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

2561

awards-2561-2018-14

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยโดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักวิจัยต่อไป (ประกาศจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561)

awards-2561-2018-13

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation” ในงาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

awards-2561-2018-12

ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency

awards-2561-2018-11

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

awards-2561-2018-10

ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ และ น.ส.พิชญานัน ศรีสุวรรณ ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ย. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency

awards-2561-2018-09

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2561

awards-2561-2018-08

นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน” ซึ่งมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

awards-2561-2018-07

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะที่เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” ซึ่งเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างยิ่ง ในงานประชุมวิชาการ ธ.ก.ส. ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 ส.ค 2561 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   

awards-2561-2018-06

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ครั้งที่ 10 “Contributing Expertise for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

awards-2561-2018-05

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ครั้งที่ 10 “Contributing Expertise for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

awards-2561-2018-04

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรล-ครัยโอเจลที่มีรูพรุน สำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างคอนเทคเลนส์และยางกัดของเด็ก”

awards-2561-2018-03

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

awards-2561-2018-02

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบสวมใส่”  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

awards-2561-2018-01

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

2560

awards-2560-2017-02

นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากผลงานเรื่อง “Non-enzymatic electrochemical detection of glucose based on copper foam modified on copper wire” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

awards-2560-2017-01

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัล Shimadzu-CST Young Chemist Award 2017 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในวันที่ 7 ก.พ. 2560 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์