2562

awards-2562-23

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-22

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-21

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-20

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-19

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-18

ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-17

ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-16

นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-15

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-14

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-13

นายอัสมี สอและ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-12

นายกนธี บุญมีประกอบ ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-11

นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เม.ย. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

awards-2562-10

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด”
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
awards-2562-09

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
awards-2562-08

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับโล่เกียรติยศ ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
awards-2562-07

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากลประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบสวมใส่”
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
 • รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส ธ.ก.ส. จากผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”
 • รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด”
 • PSU Researcher Grand Slam ประจำปี 2561
awards-2562-06

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายอัสมี สอและ ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริก และโดพามีนแบบพร้อมกัน”

awards-2562-05

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายกฤตภาส แก้วหนู ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอแรมเฟนิคอลแบบหยด”

awards-2562-04

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร  ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ  ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  รศ.ดร.พริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร วาที อัศวุตมางกุร  พ.ต.ต.หญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง สุเจตนา โสตถิพันธุ์  นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ และ เปรมกมล ต้นครองจันทร์ ได้รับรางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-03

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  นายกนธี บุญมีประกอบ  ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์  ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล 
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงาน “อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง (A Contactless Caliper)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-02

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา อนุวัตร บัวสรวง และ วิภาวดี เกษมวรภูมิ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน (Electroching Device for Restoring Serial Nambers)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

awards-2562-01

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย  ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงาน “สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตสำหรับสกัดสารอินทรีย์ (A Stir Foam-Natural Rubber Foam Composite for Organic Compounds Extraction)” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดย สกว.

2561

awards-2561-2018-14

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยโดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักวิจัยต่อไป (ประกาศจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561)

awards-2561-2018-13

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation” ในงาน Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

awards-2561-2018-12

ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency

awards-2561-2018-11

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

awards-2561-2018-10

ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ และ น.ส.พิชญานัน ศรีสุวรรณ ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ย. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency

awards-2561-2018-09

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2561

awards-2561-2018-08

นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน” ซึ่งมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

awards-2561-2018-07

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะที่เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” ซึ่งเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างยิ่ง ในงานประชุมวิชาการ ธ.ก.ส. ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 ส.ค 2561 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร   

awards-2561-2018-06

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ครั้งที่ 10 “Contributing Expertise for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

awards-2561-2018-05

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ครั้งที่ 10 “Contributing Expertise for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

awards-2561-2018-04

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ นางสาวฝนทิพย์ มากเกลี้ยง ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ตัวดูดซับเม็ดกลมขนาดเล็กแบบหมุนชนิดใหม่จากโพลีไพโรล-ครัยโอเจลที่มีรูพรุน สำหรับการวิเคราะห์พทาเลตเอสเทอร์ในตัวอย่างคอนเทคเลนส์และยางกัดของเด็ก”

awards-2561-2018-03

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2560 ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

awards-2561-2018-02

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนภาคสนามและแบบสวมใส่”  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

awards-2561-2018-01

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ

2560

awards-2560-2017-02

นายสัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากผลงานเรื่อง “Non-enzymatic electrochemical detection of glucose based on copper foam modified on copper wire” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในวันที่ 9 ก.พ. 2560 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

awards-2560-2017-01

ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัล Shimadzu-CST Young Chemist Award 2017 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ในวันที่ 7 ก.พ. 2560 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์