จริญญา

นางสาวจริญญา ไชยรักษ์
นักศึกษาปริญญาโท

อีเมล: pjjarinya2492@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ