2

ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน
อาจารย์วิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: suntisak.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8414
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ