Adisak Pokprasert

ดร. อดิศักดิ์ โภคประเสริฐ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: adisakpokeprasert@gmail.com

โทรศัพท์: +66 (0) 804330732

งานวิจัยที่สนใจ