ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 ให้แก่ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” เนื่องจากเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างยิ่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร