ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเลือกลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More