ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB–CoE) ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ รับทดสอบแอลกอฮอล์ชนิดฉีดน้ำสเปรย์และแอลกอฮอล์เจล โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อดูว่ามีเมทานอลผสมอยู่หรือไม่

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More