สื่อต่างชาติให้ความสนใจ “Chilica-Pod” นวัตกรรมที่สามารถอ่านค่าความเผ็ดร้อนของพริกด้วยสมาร์ทโฟน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

อุปกรณ์ตรวจวัดสารให้… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

TAB-CoE ศูนย์วิจัยคว… Read More