รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2, ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. ๑ และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลงาน ดังนี้

  1. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา” โดยนายอัสมี

สอและ และนางสาวกัสริน สายสหัส โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 

  1. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “โฟมอินดิเคเตอร์อัจฉริยะบ่งชี้แอลกอฮอล์ในมะม่วงแช่อิ่ม” โดยนายกฤตภาส แก้วหนู, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ และนายกฤษฎา สโมสร โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ. อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ดร.อภิชัย พลชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 

  1. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “แอปตาเซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์สารปฏิชีวนะ 3 ชนิดพร้อมกันในด้านการเกษตร” โดยนายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นางสาวอทิตยา โหยหวล และนางสาวชุติกาญจน์ แจ้งภพ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น