ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ PSU Teaching Professional Standards Framework โดยศึกษาจากแนวความคิดของ Australian Professional Standard for Teachers ซึ่งกำหนดให้มี มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 3 ด้าน คือ Professional Knowledge, Professional Practices , และ Professional Values และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ ดรุณาจารย์, วิชชาจารย์, สามัตถิยาจารย์และ สิกขาจารย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น