TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More

คณาจารย์จาก TAB-CoE จัดกิจกรรมการบรรยายทางไกลโครงการ “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

คณาจารย์จากศูนย์วิจั… Read More