TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ และทีมวิจัย ที่ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และได้รับการสัมภาษณ์ลงในนาโนเทคโนโลยีสปอตไลต์

          ศูนย์วิจัย… Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ”

          เมื่อวันที… Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องค์กรสร้างสุข บุคลากรสนุกกับการทำงาน”

          เมื่อวันที… Read More