TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

        ศูนย์วิจัยคว… Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (วทท. 48)

       รองศาสตราจารย… Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเคมีไฟฟ้า ให้แก่นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล

        เมื่อวันที่ … Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นเป็นลำดับที่ 2 ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2565

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “จังหวะชีวิต มีอยู่จริง เตรียมความพร้อม เรียกโอกาส” โดย รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้บรรยาย

            TAB-CoE … Read More