TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ได้รับพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ศูนย์วิจัย… Read More

ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ ส่งมอบเครื่องวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ดร.กิตติร… Read More