รศ. ดร. จงดี บูรณชัย และ รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

       รองศาสตราจารย… Read More

นักศึกษาและนักวิจัยจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท. 49)

       นักวิจัยและนั… Read More