anirut-suppasombut

นายอนิรุธ สรรพสมบัติ

อีเมล: anirut.pockky@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคูมารินที่มีหมู่ฟังก์ชันเซมิคาบาไซด์ เพื่อใช้สำหรับการตรวจวัดไอออนของโลหะทองแดงโดยใช้เทคนิค