anusorn-niammusik

นายอนุสรณ์ เนียมมูสิก
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: anusorn.niammusik@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงจากดีเอ็นเอสำหรับตรวจวัดซิสพลาติน