IMG_5967_fb

ผศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: apon.n@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8747
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ

  • เคมีไฟฟ้า
  • แอฟฟินิตีไบโอเซนเซอร์
  • เซนเซอร์ทางเคมี