ผศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม Studio Session Feb 23, 2021-1380

รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: apon.n@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8747
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ