asamee-soleh

นายอัสมี สอและ
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: Asamee001@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดโดยใช้ขั้วไฟฟ้าทำงานสองขั้ว