asamee-soleh

นายอัสมี สอและ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

อีเมล: Asamee001@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การสร้างขั้วไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งอย่างง่ายสําหรับเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า