อาจารย์อัจฉรา

ดร. อัจฉรา ลอแม
อาจารย์วิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: Atchara.lo@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8453
โทรสาร: –

งานวิจัยที่สนใจ