ไบโอเซนเซอร์

เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยไบโอเซนเซอร์อาศัยการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากอันตรกิริยาที่จำเพาะระหว่างวัสดุชีวภาพกับสารที่สนใจวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทตามกลไกอันตรกิริยาของวัสดุชีวภาพ คือ ประเภทแคตะไลติค (เช่น เอนไซม์ จุลินทรีย์) และประเภท อัฟฟินิตี (เช่น นิวคลีโอไทด์ แอนติแจน แอนติบอดี) โดยจุดเด่นของไบโอเซนเซอร์คือมีความจำเพาะเจาะจงสูงและสามารถตรวจวัดสารปริมาณน้อย ๆ ได้