รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ”

   &n… Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องค์กรสร้างสุข บุคลากรสนุกกับการทำงาน”

          เมื่อวันที… Read More

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์(CH 318) ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          เมื่อวันที… Read More