เซนเซอร์ทางเคมี

การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีเน้นการพัฒนาเซนเซอร์ที่ใช้งานง่าย ราคาประหยัด และให้ผลการตรวจวัดที่น่าเชื่อถือ โดยการทำให้เกิดปฏิกิริยาที่จำเพาะเจาะจงกับสารที่ต้องการตรวจวัด นอกจากนี้งานบางส่วนมีการพัฒนาโดยนำส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการวัดและประมวลผล ทำให้เกิดเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้