รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย

รศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย
รองศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chittanon.b@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8728
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

งานวิจัยที่สนใจ