รศ.ดร.จงดี บูรณชัย Studio Session Mar 1, 2021-212

รศ.ดร. จงดี บูรณชัย
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chongdee.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8429
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ