IMG_5950_fb

รศ.ดร. จงดี บูรณชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: chongdee.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8429
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาเทคนิคการสกัดเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อย
  • โครมาโทกราฟี
  • เซนเซอร์ทางเคมี