ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ Studio Session Feb 25, 2021-051

ดร. ทรรศิดา สุขสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอนินทรีย์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: dhassida.s@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ