เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า

เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่จำเพาะกับสารที่ต้องการวัดหรือตัวรับสัญญาณ และอุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดสัญญาณที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างสารที่สนใจกับตัวรับสัญญาณ งานวิจัยในส่วนนี้สนใจการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุนาโน เช่น วัสดุนาโนคาร์บอน อนุภาคนาโนโลหะ โลหะออกไซด์ และพอลิเมอร์นำไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ได้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น