ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ Studio Session Feb 23, 2021-1411

ดร. อิทธิพล จีระพันธ์

อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์ 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: itthipon.j@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ

  • ไฟฟ้าเคมี
  • เซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ
  • อุปกรณ์แปรรูปและกักเก็บพลังงานทางไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเคมีชีวภาพและตัวเก็บประจุไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบที่สามารถสวมใส่ กลืนกิน หรือฝังปลูกถ่ายได้
  • วัสดุประยุกต์ขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี