ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ Studio Session Feb 23, 2021-1411

ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: itthipon.j@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ