jittima-choosang

นางสาวจิตติมา ชูสังข์
นักศึกษาปริญญาเอก

อีเมล: Jittima_ch@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การใช้วัสดุนาโนเพื่อการตรวจวัดสารปริมาณน้อยโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า