1473216439888

รศ.ดร. แก้วตา แก้วตาทิพย์
รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: kaewta.k@psu.ac.th  
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8382
โทรสาร: +66 (0) 7444 6925

งานวิจัยที่สนใจ