Kanyalak-Kosai

นางสาวกัญญาลักษณ์ โกศัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: kanyalak.kosai019@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • ไบโอเซนเซอร์เชิงแสงฟลูออเรสเซนซ์แบบไม่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงโดยอาศัยการทำงานของซิลเวอร์นาโนคลัสเตอร์บนดีเอ็นเอสำหรับการตรวจวัดปริมาณของซิสพลาติน