Kasrin Saisahas

ดร. กัสริน สายสหัส

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: kasrin4223@gmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 74288563
โทรสาร: +66 (0) 74558841

งานวิจัยที่สนใจ