Khwanchanok-Samkampan

นางสาวขวัญชนก สำกำปัง
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: modkhwanchanok@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาขั้นตอนการวิเคราะห์สารปนเปื้อนปริมาณน้อยในอาหารและสิ่งแวดล้อม