k-phooplub

ดร. กิตติรัตน์ ภู่พลับ
อาจารย์ประจำ สาขาชีวฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: k.phooplub@outlook.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8743
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

งานวิจัยที่สนใจ