Kunawoot-Jainae

นายคุณาวุฒิ ใจแน่
นักศึกษาปริญญาเอก

อีเมล: kunawoot13lek@hotmail.com​

งานวิจัยที่สนใจ

  • การปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุนาโนสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย