IMG_5952_fb

ดร. มรกต แก้วเพชร
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีอินทรีย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: morakot.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8442
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ