Naruebet-Wongpanjalert

นายนฤเบศร์ ว่องปัญจเลิศ

อีเมล: 6010210345@psu.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในอาหาร