nichapat-chunin

นางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: Nichapat_chu@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาอุปกรณ์สกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งที่มีขนาดเล็กแบบไส้ดินสอที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยวัสดุนาโนสําหรับการสกัดสารพทาเลต เอสเทอร์ ปริมาณน้อย