Nitnapa-Rueangkaew

นางสาวนิจนภา เรืองเเก้ว

อีเมล: nitnapa_68412@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การสังเคราะห์ การวิเคราะห์หาโครงสร้าง และการนำคาร์บอนดอทที่มีการวาวเเสงสูงไปใช้ประโยชน์