เซนเซอร์เชิงแสง

การพัฒนาเซนเซอร์เชิงแสงเป็นงานวิจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากความต้องการเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้งานง่าย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเซนเซอร์เชิงแสงชนิดใหม่ ๆ บนพื้นฐานของเทคโนโนโลยีด้านวัสดุฉลาดและแนวทางการประยุกต์ใช้แสงในเชิงสร้างสรรค์สำหรับการตรวจวัดสารเป้าหมายที่มีความสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก