รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร Studio Session Mar 1, 2021-206

รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร
รองศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: panote.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8753
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

งานวิจัยที่สนใจ

  • ไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
  • กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติขณะการเจริญเติบโตของพืช