รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร Studio Session Mar 1, 2021-206

ศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร
ศาสตราจารย์ สาขาชีวฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: panote.t@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8753
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

งานวิจัยที่สนใจ