ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน Studio Session Feb 23, 2021-1337

ดร. พันธุ์วดี วัฒนสิน
อาจารย์ประจำ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: panwadee.w@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8457
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ