phachara-suklim

นายพชร สุขลิ่ม

อีเมล: phachara.suk@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าด้วยพอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับ สำหรับตรวจวัดปริมาณสารบ่งชี้โรคไต